Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Unvanı: SOSYALCADDE.COM (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: ________

Satıcı Mersis No: ________

Satıcı Adres:

________

Satıcı Telefon: ________

1.2- ALICI

Alıcı Ad-Soyad: ________ (bundan böyle "Alıcı" olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C: ________

Alıcı Adres:

________

Alıcı Telefon: ________


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır) alıcının satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.


MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Alıcıların belirteceği sosyal medya platformlarında bulunan hesapları/içerikleri için dijital olarak sağlanan gönderi/içerik beğenme, takip etme, izlenme v.b. hizmetler.

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil ________ (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ________ gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

________


MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:

________


MADDE 5-HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN MASRAFLAR

Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla ________ gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan ________ gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın ifa yükümü ortadan kalkar.


MADDE 6-82585858 55 SATICININ BEYAN 55 TAAHHÜTLERİ

88888, 8885 8228282228 2822252282 2525255 22282 252522 88255888 8258822 55522 8888282 22228 22288828258, 555252 82528825 55588 282528, 25222 82 22888252 88828825828 52255 82 22882882 825582828 2555552 2525.

88888 82282822 222585 55525 228882522 82255 2252288 22228 2282252522 222522 228852288585. 5225 228882 5825552 2282 2552222 25288252 882, 528288 55528252 8888282 8255285852 222588822 582285.

552888, 82282822 222585 555252 882888 22825525 52252 285552, 852852, 22882882, 555252 8288528822 2228882825822 52252 82 228852 882 2555228 8282288 82 25885282 28858525 882 88588222 58888 255525 228882 882 2525285555.


MADDE 7-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

 

MADDE 8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.


SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________

ALICI İMZA

SATICI İMZA
3 Dakika Önce